Μελέτη για την οδική σύνδεση Καρδίτσας- Καρπενησίου από τη Νεράιδα ως τη γέφυρα του Μέγδοβα

Γράφτηκε από
Μελέτη για την οδική σύνδεση Καρδίτσας- Καρπενησίου από τη Νεράιδα ως τη γέφυρα του Μέγδοβα                                                                                    950x674

Τη δημοπράτηση και κατασκευή του οδικού έργου της επ. ο. Καρδίτσας-Καρπενησίου, στο τμήμα από την Νεράιδα έως και την γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα, δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση μελέτης συνολικού προϋπολογισμού 1.249.864,18  ευρώ, με την οποία ολοκληρώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση της Καρδίτσας με το Καρπενήσι, σε ότι αφορά στην γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας της  Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση της μελέτης που οδηγεί σε ένα χρήσιμο, απαραίτητο έργο για τη ασφαλή οδική σύνδεση της Καρδίτσας με το Καρπενήσι, στο τμήμα από τον οικισμό στης Νεράιδας μέχρι τη γέφυρα του Μέγδοβα, συνολικού μήκους 8,1 χλμ» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ευχαριστώ την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη συστηματική δουλειά της. Είμαστε η Περιφέρεια με τις  περισσότερες σε εξέλιξη, 32  συνολικά μελέτες, σε όλη τη χώρα. Με στρατηγική στόχευση, σχεδιάζουμε, ωριμάζουμε, δρομολογούμε και κατασκευάζουμε έργα. Ήδη, για την σύνδεση Καρδίτσας-Καρπενησίου έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της  Περιφέρειας Θεσσαλίας μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ:  Προμελέτη Οδοποιίας, Οριστική Μελέτη Οδοποιίας μήκους 2 χλμ περίπου, Οριστική Γεωλογική Μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οριστική Μελέτη Γέφυρας. Είμαστε βήματα μπροστά για να  κερδίσουμε χρόνο. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που χρειάζεται να προχωρήσει τις διαδικασίες στη δική της περιοχή αρμοδιότητας, ώστε το έργο της σύνδεσης της Θεσσαλίας με τη Δυτική Ελλάδα μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού, να καταστεί υλοποιήσιμο και λειτουργικό» πρόσθεσε ο  Περιφερειάρχης.

«Ολοκλήρωση Μελετών επ. ο. Καρδίτσας-Καρπενησίου»

Η σχεδιαζόμενη οδός είναι μήκους 8,1 km περίπου και εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του ν. Καρδίτσας. Η υφιστάμενη χωμάτινη οδός, που συνδέει την Καρδίτσα με τον ν. Καρπενησίου διερχόμενη από τον οικισμό της Νεράιδας, μέσω του ποταμού Μέγδοβα, χαρακτηρίζεται από προβλήματα βατότητας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η διέλευση από τον ποταμό πραγματοποιείται  μέσω ιρλανδικής διάβασης κατά τους μήνες που δεν υπάρχει ροή.

Έτσι, η υπό μελέτη οδός, αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού, με την αρχή της να χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας της στην γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα η οποία έχει περιληφθεί στο εν λόγω οδικό τμήμα. Αποτελεί μία οδό που σχεδιάστηκε έως το στάδιο της προμελέτης, με σεβασμό στο ανάγλυφο και στο τοπίο της περιοχής, ενώ παράλληλα λήφθηκε μέριμνα για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή χρήση της οδού.

Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας οδού, η ταχύτητα μελέτης ανέρχεται σε 40km/h. Η τυπική διατομή που επιλέχθηκε είναι η ε2, σύμφωνα με την κατάταξη ΟΜΟΕ, η οποία σε περιοχές ορυγμάτων περιλαμβάνει τριγωνική επενδεδυμένη τάφρο (τύπου gutter) πλάτους 1,55m με πλάτυσμα φυτικής γης 2,70m (συνολικού εύρους πλευρικής διαμόρφωσης 4,25m). Στις περιοχές επιχωμάτων προβλέπεται χωμάτινο έρεισμα πλάτους 1,50m με διαπλάτυνση 0,25m. Οι παραπάνω διαμορφώσεις όμως αποτελούν τις γενικές παραδοχές που λόγω δυσχερούς αναγλύφου περιορίστηκαν τοπικά.

Υφιστάμενες μελέτες-Υφιστάμενη κατάσταση

Η υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη και χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, παρατηρείται πλήθος καταπτώσεων κατά τη διάρκεια κυρίως των χειμερινών μηνών, ενώ παράλληλα είναι συνήθης η αλλοίωσης τη μορφής της (βατότητα διατομής) κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα διέλευσης επιτυγχάνεται συνήθως μόνον κατά τους θερινούς μήνες, μετά από εργασίες συντήρησης από την αρμόδια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, εξαιτίας απουσίας γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα η διέλευση είναι δυνατή μόνον όταν δεν υπάρχει ροή. Η χάραξη της υφιστάμενης οδού χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλήθος αριστερόστροφων-δεξιόστροφων καμπυλών με μικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες και πολύ μεγάλες κατά μήκος κλίσεις τοπικά. Συνεπώς, η παραπάνω οδός δεν είναι δυνατό να αποτελέσει τη διανομαρχιακή σύνδεση της Καρδίτσας με το Καρπενήσι.

Με προηγούμενη σύμβαση μελέτης στο εν λόγω οδικό τμήμα, έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι εξής μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ: Προμελέτη Οδοποιίας, Οριστική Μελέτη Οδοποιίας μήκους 2 χλμ περίπου, Οριστική Γεωλογική Μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οριστική Μελέτη Γέφυρας.

Προϋπόθεση, για τη διανομαρχιακή σύνδεση του ν. Καρδίτσας με το ν. Ευρυτανίας, ώστε η οδός που δρομολογείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να μην οδηγείται σε αδιέξοδο από την πλευρά της Στερεάς Ελλάδας, είναι να εκπονηθεί μελέτη οδοποιίας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο τη σύνδεση της γέφυρας του ποταμού Μέγδοβα με το Καρπενήσι.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε ότι αφορά την γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας της,  έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί υλοποιήσιμο το έργο της σύνδεσης της Θεσσαλίας με τη Δυτική Ελλάδα μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού, με συνολικό κόστος μελετών 1.850.000 ευρώ.   

Τεχνική περιγραφή 

Το αντικείμενο της μελέτης συνίσταται στην συμπλήρωση των μελετών που απαιτούνται, ώστε να καταστεί εφικτή η ωρίμανση του έργου της επ. ο. Καρδίτσας-Καρπενησίου στο τμήμα από Νεράιδα έως και γέφυρα Μέγδοβα. Αναλυτικότερα:

1.         Εκπονείται η οριστική μελέτη οδοποιίας καθώς και η μελέτη σήμανσης ασφάλισης της οδού.

2.         Εκπονείται η απαραίτητη υδραυλική μελέτη.

3.         Εκπονούνται οι στατικές μελέτες των απαραίτητων τεχνικών έργων.

4.         Εκτελούνται γεωτεχνικές έρευνες και εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες.

5.         Συντάσσονται οι κτηματολογικές μελέτες για να καταστεί εφικτή η απαλλοτρίωση της οδού.

Σκοπιμότητα του Έργου

Η υφιστάμενη οδός χρήζει άμεσης αναβάθμισης διότι είναι διαπιστωμένα τα προβλήματα βατότητας που παρουσιάζει καθώς και η ανάγκη παροχής ουσιώδους οδικής ασφάλειας στους χρήστες της. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται μείωση της χρονοαπόστασης και παράλληλα δημιουργείται μια περιβαλλοντικά φιλική πρόσβαση σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Κατηγορίες άρθρου:
Υποδομές

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Shares